Skip navigation

We’ve launched our Expert Advisory Panel - read more about the Innovation Agenda here.

Ang Kabuuran ng Alyansa (CAPR)

Ang “Pisyoterapi” (“Physiotherapy”), kilala rin bilang “pisikal na terapewtika” (“physical therapy’) ay isang pinamamahalaang propesyon sa Canada. Ang ibig sabihin nito na ayon sa batas, kinakailangan mo ang magkaroon ng isang lisensya upang makapagsanay. Sa Canada, ang mga organisasyong panlalawigan at pang-teritoryal na tinatawag na Mga Kolehiyong Tagapamahala (Regulatory Colleges) ay may responsibilidad para sa pagpapalisensya ng mga pisyoterapist (physiotherapist).

Upang maging isang lisensyadong pisyoterapist, ang lahat ng Mga Kolehiyong Tagapamahala, maliban sa isa na nasa Quebec, ay hinihiling na ipasa mo muna ang Pagsusulit para sa Kakayahan sa Pisyoterapi [Physiotherapy Competency Examination (PCE)] na pinangangasiwaan ng Mga Tagapamahala ng Alyansang Canadian sa Pisyoterapi (“Ang Alyansa”) [Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie (“CAPR”)]. Ang PCE ay binubuo ng dalawang magkahiwalay na pagsusulit: ang isang nakasulat na pagsusulit na may maraming mapagpipiliang at isang klinikal na pagsusulit. Nararapat na ipasa mo muna ang nakasulat na pagsusulit bago mo tangkain ang klinikal na pagsusulit.

Ang mga nakapagtapos ng akreditong mga programang pagsasanay sa Canadian na pisyoterapi ay awtomatikong karapat-dapat kumuha ng PCE na pagsusulit. Samantala, ang mga indibidwal na nakapagkumpleto ng kanilang edukasyon sa pisyoterapi sa labas ng Canada ay dapat munang magkaroon ng pagtatasa ng kanilang mga kredensyal ng edukasyon mula sa Alyansa upang matukoy ang pagiging karapat-dapat sa pagkuha ng PCE na pagsusulit. Kung ang iyong mga kredensyal ng edukasyon ay napag-alamang may malaking pagkakaiba sa pamantayan ng Canada, ikaw ay hindi papayagang kumuha ng PCE na pagsusulit. Upang maging karapat-dapat, ang isang mahalagang bagay na kailangan ay ang kumpletuhin mo ang isang programang pagsasanay sa pisyoterapi sa antas pang-Unibersidad.

Ang mga aplikanteng may mga edukasyon sa pisyoterapi na wala sa Ingles o Pranses ay kinakailangan din na ipakita ang kagalingan sa opisyal na wika. Kinakailangan na makamit man lamang ang pinakamababang mga marka sa pagsusulit sa wika bago kumuha ng PCE na pagsusulit. Kumunsulta sa website ng Alyansa (CAPR) para sa mga karagdagang impormasyon.

Mahalagang tandaan na ang mga proseso para sa pagpapakredensyal, pagsusulit at pagpapalisensya ay maaaring may kahabaan at magastos. Ang ilang mga indibidwal ay maaaring abutin ng maraming mga buwan o kahit mga taon sa pagsubok na maging isang pisyoterapist sa Canada. Hindi lahat ay nagtatagumpay. Sa gayong dahilan, mahalaga na isaalang-alang mo rin ang mapagpipiliang ibang mga karera. Ang Kagamitan para sa Pansariling Pagtatasa at Paghahanda (Self Assessment Readiness Tool) at Mga Paglalarawan ng Mapagkukunang Bansa (Source Country Profiles) sa aming website ay nagkakaloob ng makatutulong na impormasyon para sa bagay na ito.

Ang mga proseso ng Alyansa para sa pagpapakredensyal, pagsusulit at pagpapalisensya ay ang unang hakbang lamang. Ang mga ito ay hindi lisensya sa pisyoterapi at hindi nagkakaloob ng karapatan sa isang indibidwal na magsanay bilang isang pisyoterapist sa Canada. Pagkatapos na makumpleto ang proseso ng Alyansa, ikaw ay dapat mag-aplay para sa isang lisensya upang makapagsanay (magparehistro) sa Kolehiyong Tagapamahala (Regulatory College) sa lalawigan ng iyong tinitirhan. Ang Kolehiyong Tagapamahala ay maaaring may karagdagang mga kahilingan para sa pagpaparehisto. Maari mong mahanap ang buong impormasyon tungkol sa mga kailangan sa lisensya ng pagsasanay sa pamamagitan ng paglapit sa isang lalawigan/teritoryo kung saan ka magtatrabaho sa.

Kami ay nagkaloob ng mga link sa mga seksyon ng aming website na nagkakaloob ng karagdagang mga detalye na may kaugnayan sa pag-aaplay para sa pagpapakredensyal at pagkuha ng PCE na pagsusulit. Kung pagkatapos ng pagbabasa ng impormasyon mula sa mga link na ito ay mayroon kang mga katanungan tungkol sa proseso ng aplikasyon, makipag-ugnayan lamang sa Alyansa sa pamamagitan ng email sa email@alliancept.org o sa pamamagitan ng telepono sa 416-234-8800.

*Tandaan na ang mga kawani ng Alyansa (CAPR) ay maaaring makipag-usap sa opisyal na mga wika ng Canada (Ingles at Pranses). Ang lahat ng mga impormasyon tungkol sa pagpapakredensyal at pagsusulit ay makukuha lamang sa mga wikang ito.